Назад до Началната страница

Доставка и плащане

УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА
1.Доставка на заявени стоки се извършва след уточняване начина на плащане както следва:

1.1.Чрез ползване на куриерски услуги, като разходите са за сметка на клиента, ако заявката не отговаря на условията за да бъде безплатна доставката, обявени от „Теодорос”ЕООД, гр.Стара Загора в ал. 8 „ Безплатна доставка”.

1.2 Чрез транспорт на фирма „ТЕОДОРОС” ЕООД за поръчка на стойност над (виж ал. 8 „ Безплатна доставка” ) лв. Доставките с транспорт на фирмата се извършват от понеделник до петък 8.00 – 21.00 часа.

2.Доставените стоки се получават от транспортното средство на фирмата. Клиентът поема задължението да осигури присъствие за получаване на стоката.

3.„ТЕОДОРОС” ЕООД, гр.Стара Загора се задължава да достави заявената за покупка стока на посочения от клиента адрес за доставка в следните срокове:

3.1. за продукти в наличност - по време на сезон 01септември – 24декември - в срок до 5(пет) работни дни от потвърждаване валидността на заявката.

3.2. за продукти в наличност - извън споменатия сезон - в срок до 3(три) работни дни от потвърждаване валидността на заявката.

3.3. за изчерпани продукти, които са в процес на зареждане, или за продукти, които трябва да бъдат произведени, времето на доставка се уточнява индивидуално на посочения от Вас телефон или e-mail.

3.4. в разумно необходим срок - за чужбина

4.„ТЕОДОРОС” ЕООД, гр.Стара Загора се задължава да доставя стоката опакована подходящо според нейния вид и транспорта за доставката й.

5.Стоката се предава на клиента или на упълномощено от него трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на клиента. При предаване на стоката клиентът или третото лице подписват придружаващите я документи.

6.В случай, че клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или клиента не осигури достъп и условия за предаване на стоката в този срок, „ТЕОДОРОС” ЕООД, гр.Стара Загора се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Посещението на адреса за клиента се удостоверява чрез залепване на информационен стикер, а за доставчика - с подписа на лицето, посетило адреса.

7. Клиентът има право писмено да потвърди заявка с изтекъл срок за доставка по причините, посочени в предходния член, като заплати всички първоначални и допълнителни разходи по доставката.

8 . Безплатна доставка:

Доставката е безплатна при:

- Поръчка над 50 лв. за учебници, помагала и книги

- Поръчка над 90 лв. за канцеларски и арт материали

- Поръчка над 90 лв. за играчки

- Поръчка над 90 лв. за малогабаритни спортни стоки

- Поръчка над 500 лв. за едрогабаритни спортни стоки и средства за презентация

- Поръчка над 2000 лв. за мебели.


Опцията не се предлага за чужбина.

В случаите, когато доставката е безплатна, тя се извършва чрез най-изгодния за фирма "ТЕОДОРОС" ЕООД транспорт – фирмен, чрез куриер или чрез Български пощи.

ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ
1.Договорът между клиента и „ТЕОДОРОС” ЕООД, гр.Стара Загора се счита сключен на български език и поражда действие за страните при действие на настоящите общи условия от момента, в който е извършено потвърждението за сключване на договора от страна на „ТЕОДОРОС” ЕООД, гр.Стара Загора (по е-mail или по телефон).

2.В случай на доставена дефектна стока, клиентът има право на рекламация в срок от 14 /четиринадесет/ дни, считано от датата на получаване на стоката, отразена в документите за предаването й.

3.Дефектна стока съгласно предходния член е стока, която не изпълнява предназначението си по описание или не притежава описаните в сайта характеристики да работи изправно.

4.Рекламацията следва да бъде извършена пред представител на „ТЕОДОРОС” ЕООД, гр.Стара Загора на посочения в САЙТА адрес за контакти.

5.При приета рекламация „ТЕОДОРОС” ЕООД, гр.Стара Загора замества дефектната стока с редовна като поема и допълнителния транспортен разход.

6.При невъзможност да бъде извършено заместване или при нежелание от страна на клиента да получи нова редовна стока „ТЕОДОРОС” ЕООД, гр.Стара Загора се задължава да възстанови на клиента в пълен размер заплатените от него суми за закупуване на съответната стока в срок най-късно до 30 (тридесет) дни от датата, на която същият е упражнил правото си на отказ.

7.В случай на рекламация клиентът връща дефектната стока в офиса на „ТЕОДОРОС” ЕООД, гр.Стара Загора в момента на рекламацията, като преди това се задължава да я съхранява с грижата на добър търговец.

8. „ТЕОДОРОС” ЕООД, гр.Стара Загора не носи отговорност, ако доставената стока отговаря на описанието в САЙТА и е годна за използването си по предназначение, но не удовлетворява специалните очаквания на клиента.

loading...